Regulamin uczestnictwa w Konferencji pt.: „Omejka Konferencja o raku piersi u młodych kobiet”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą „Omejka Konferencja o raku piersi u młodych kobiet” organizowanej przez Fundację OmeaLife Rak Piersi Nie Ogranicza z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Grunwaldzka 53, 80-241 Gdańsk, NIP: 583-320-50-42, adres poczty elektronicznej: biuro@rakpiersiumlodychkobiet.pl
2. Konferencja odbędzie się w dniu 17.05.2024 w NYX Hotel Warsaw w Warszawie

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:
a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.rakpiersiumlodychkobiet.pl
b) Organizator – oznacza Fundacja OmeaLife Rak Piersi Nie Ogranicza, z siedzibą w Gdańsku, ul. Aleja Grunwaldzka 53, 80-241 Gdańsk , NIP: 583-320-50-42.
c) Konferencja – oznacza organizowana przez Organizatora Konferencja pod nazwą: „Omejka Konferencja o raku piersi u młodych kobiet” odbywającą się w NYX Hotel Warsaw, ul. Chmielna 71 w Warszawie.
d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty.
e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: www.rakpiersiumlodychkobiet.pl za pomocą którego następuje Rejestracja.
f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną, która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.Rejestracja oraz przeglądanie strony internetowej wymaga połączenia z Internetem za pomocą komputera osobistego lub urządzeń przenośnych z dostępem do przeglądarek:
– Mozilla Firefox w wersji 70 lub wyższej,
– Google Chrome w wersji 70 lub wyższej,
– Safari w wersji 12 lub wyższej,
– Opera w wersji 66 lub wyższej.

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: www.rakpiersiumlodychkobiet.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.
2. W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty.
3. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
2. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.
4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

§6. PŁATNOŚCI

1. Udział w Konferencji jest płatny, wynosi 35 zł brutto. Kwota ma wymiar symboliczny, służy głównie jako narzędzie do potwierdzenia rejestracji.
2. Brak zaksięgowanej opłaty (po 24h od rejestracji) jest równoznaczny z wykreśleniem Uczestnika z listy Uczestników Konferencji.
3. Warunki udziału i cena określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
4. Cena obejmuje udział w Konferencji oraz przerwy kawowe i obiad.
5. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi na stronie internetowej z Rejestracją.
6. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT.
7. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§7. SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem serwisu Stripe.com

§8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

§9 REZYGNACJA

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji i uzyskać zwrot poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji najpóźniej do dnia 12.04.2024r. Nieobecność uczestnika na Konferencji nie jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w Konferencji.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.
2.W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
3. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.
4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
a) podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
b) podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;
c) podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać
zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

Data publikacji: 08.04.2024r

Scroll to Top